×
wettelijke Info

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van 'cookies '. Deze informatie, die over u, uw voorkeuren of uw internetapparaat (computer, tablet of mobiel) zou kunnen gaan, wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. U kunt meer informatie vinden over hoe wij cookies op deze site gebruiken en het instellen van niet-essentiële cookies voorkomen door op de verschillende categoriekoppen hieronder te klikken. Als u dit echter doet, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden

Algemene verkoop-, leverings- en reparatievoorwaarden

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- tweewieler: alle soorten (elektrische-)fietsen;
- de zaak: een tweewieler en/of toebehoren;
- de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhouds-werkzaamheden, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
- de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b. op werkzaamheden: de reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 Het aanbod
Het aanbod van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is –indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van het aanbod door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van het aanbod door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld is het aanbod vrijblijvend.
Artikel 2 De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler (beiden met eventuele toebehoren);
- de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop;
- de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de levering van die tweewieler;
- de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
- een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
- de wijze van betaling.
Artikel 3 Prijzen
1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW.
2. Verzendkosten zijn niet bij de vermelde prijzen inbegrepen.
3. Verkoper is niet verantwoordelijk voor tik- zet- en programmeer en/of drukfouten in/op de website, waardoor een verkeerde verkoopprijs kan worden vermeld. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kleine afwijkingen in kleur zijn eveneens voorbehouden bij overeenkomsten aangegaan via elektronische weg.
Artikel 4 Betaling
1. Indien de overeenkomst tot koop van een zaak via elektronische weg tot stand is gekomen en de verkoper zorg draagt voor levering dan wel verzending zal betaling vooraf dienen plaats te vinden. Dit kan middels betaling per bank of giro overboeken (IDEAL).
2. Indien de zaak bij de verkoper wordt opgehaald door de koper/opdrachtgever moet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien desondanks niet tijdig wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is verkoper/ reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente met en minimum van 12% %per jaar in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/ reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende zaak niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van de verkoper/reparateur zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
Artikel 5 De leveringstermijn
1. Voor een via elektronische weg door de verkoper bevestigde overeenkomst tot levering van een tweewieler geldt dat deze uit voorraad leverbaar zijn. Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet voorradig is of uitverkocht is. De koper zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Verkoper zal de overeenkomst direct ontbinden als hij niet aan de leveringsverplichting kan voldoen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van een schriftelijk of mondeling aangegane overeenkomst tot levering van de tweewieler kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie weken de zaak nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op
ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie
weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
3. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 Annulering
1.De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren.
2. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet
nadat de levering heeft plaatsgevonden.
3. In tegenstelling tot het bepaalde in lid 2 heeft de koper het recht de overeenkomst binnen zeven werkdagen na levering te annuleren in het kader van de Wet Kopen op Afstand, mits de tweewieler zich volledig in nieuwstaat bevindt. De kosten voor het retourneren van de tweewieler zijn voor rekening van de koper.
4. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde zaak, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding blijft in stand.
De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van onderdelen en toebehoren
daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle
heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering
tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De
verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Artikel 8 Het risico van de tweewieler
De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering
daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen tweewieler
voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 Prijsopgave en termijn
1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt
bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.
2. Indien het reparatiebedrag van tweewielers het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven prijs tevens:
* bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden; of
* bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de
meerkosten te bespreken.
3. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij
overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.
4. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. De prijs bedraagt in euro’s en de rekening zal worden uitgereikt inclusief BTW.
Artikel 10 Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.


GARANTIE

Artikel 11 Garantie
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten
1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.
2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
4. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
Artikel 12 Reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle tweewielers en daarbij gebruikte materialen gedurende een
periode van drie maanden te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. Aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was, ten derde indien men zelf wijzigingen op het gerestaureerde heeft aangebracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
Artikel 13 Toepasselijk recht en aanvaarding algemene voorwaarden
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht.
2. Als de koper een overeenkomst aangaat met de verkoper/reparateur verklaart de koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden
Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de overeenkomst worden door verkoper/reparateur zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, uitsluitend waar noodzakelijk voor betalingstransacties en eventuele aflevering van een bestelling, alsmede in geval van de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen,
koper/opdrachtgever optimale service verlenen.
Artikel 15 Afwijkingen
Verkoper/reparateur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de deze Algemene Voorwaarden aan te passen.